Jaarverslag en financieel overzicht

Jaaroverzicht 2022

Historie

De Stichting Profetie is opgericht vanuit de informele activiteiten die als Netwerk Bezinningsgroep MissieNederland zijn uitgevoerd sinds juli 2016. Sinds 2012 kwam de Bezinningsgroep informeel bij elkaar. De bezinningsgroep bestond uit mensen vanuit allerlei kerken die zich serieus met profetie bezig houden, daarin leiding geven en elkaars visie en verlangen voor de gave van profetie voor de kerk van Nederland delen.

Tijdens het proces van het zoeken van Gods wil voor ons kwam steeds nadrukkelijker in beeld dat de vorming van leidinggevenden in de kerk om profetie op een gezonde manier vorm te geven van belang is voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van profetie. Om dit vorm te geven is het nodig geweest een stichting op te richten als partij in de onderhandelingen met HBO en universiteiten en om fondsen verantwoord te werven en besteden. We hebben eerst onderzocht of het gedachtegoed door andere stichtingen uit te dragen was. Toen dit niet het geval bleek, hebben we besloten tot oprichting van een zelfstandige stichting.

Op 28 september 2022 werd de Stichting Profetie opgericht.

 

Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel te bevorderen dat iedere kerk en christen in Nederland en daarbuiten op een gezonde wijze invulling geeft aan de gave van profetie ten dienste van ieder mens, kerk en samenleving. Onder profetie verstaan wij ook “het spreken van God” en/of het “luisteren naar Gods stem.
  2. Met het bevorderen van profetie willen we ieder mens en iedere kerk en samenleving in zowel Nederland als daarbuiten opbouwen, troosten, vermanen en bemoedigen.
  3. De stichting beoogt het algemeen nut.

 

Middelen

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Het bevorderen van deskundigheid en het stimuleren van gezonde opvattingen over profetie waarbij onder meer gedacht kan worden aan Universitair en Hoger Beroepsonderwijs (HBO) onderzoek en onderwijs.
  2. Het geven van voorlichting en informatie.
  3. Het waar mogelijk en wenselijk samenwerken met en diensten verlenen aan kerken, geloofsgemeenschappen en andere organisaties, mits deze de in artikel 2 genoemde grondslag onderschrijven.

Voor genoemde middelen geldt, dat zij in overeenstemming moeten zijn met de in artikel 2 genoemde grondslag en het in artikel 3 omschreven doel. Bij het werk zal geen propaganda worden gemaakt voor een bepaalde kerk, geloofsgemeenschap of politieke partij.

 

Visie 2023-2027

Als droom formuleren we dat we aan iedere theologische opleiding per 2033 een minimum 0,2 fte deelformatieplaats gerealiseerd hebben die onderwijs geeft en onderzoek doet naar het vormgeven van profetie op een gezonde wijze.

Er is een communicatie methode gevormd die dit onderwijs en onderzoek op gestructureerde wijze naar de kerken en het grondvlak communiceert, zodat de opgebouwde kennis en ervaring zich verspreidt en iedereen daarvan profiteert.

Ons uiteindelijke doel is dat ieder mens in Nederland op een gezonden wijze profetisch aangesproken kan worden door christenen in Nederland.

Doelen 2023

  1. Als minimum willen we 1 plaats van 0,2 fte realiseren aan een universiteit of HBO in Nederland.
  2. Nadenken over het vormgeven van een communicatieplan om de achterban met de uitkomsten van onderzoek en te geven onderwijs te benaderen en identificeren bij welke netwerken we goed aan kunnen sluiten om dit doel te bereiken.

 

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Martien Timmer AA, voorzitter/penningmeester

Dr. H.A. (Bert) de Ruiter, secretaris

Ds. Gert-Jan Brienen, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, zij doen het werk onbezoldigd. Over 2022 is geen onkostenvergoeding verstrekt.

Contact gegevens

Het adres van de Stichting Profetie is:

Zielhorsterweg 77

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033-209 5036

Email: info@profetie.nl

Website: www.profetie.nl

RSIN nummer: 864381591

Activiteitenverslag 2022

De eerste helft van het jaar zijn er contacten gelegd met een paar stichtingen om te zien of zij als formele vertegenwoordiger voor het gedachtegoed zoals hierboven uiteengezet konden optreden. Dat is gunstig omdat we dan niet zelf tot vorming van een stichting over zouden hoeven gaan met alle daarbij behorende eisen van wet en regelgeving en ons op onze hoofdtaak zouden kunnen concentreren.

Toen dat niet mogelijk bleek hebben we besloten om zelf een stichting op te richten. Gedurende de zomerperiode zijn concepten met de notaris heen en weer gestuurd en door ons bestuur besproken. Op 28 september 2022 werd de stichting formeel opgericht, een mijlpaal!

Dan volgt het proces om een bankrekening te krijgen, geen sinecure in deze tijd waarin stichtingen aan een strenger regiem onderworpen worden door de banken. Na ruim twee maanden hebben we een ABN bankrekening toegekend gekregen, waar twee bestuursleden toegang toe hebben en waar boven een zeker bedrag mee tekenen van een medebestuurslid nodig is.

In de tussentijd is onze website www.profetie.nl omgebouwd naar een website voor de Stichting Profetie.

Op 1 december 2022 werd de eerste digitale nieuwsbrief met de introductie naar ongeveer 175 mensen gezonden, waaronder ook pers, hoogleraren, leidinggevenden in het profetische en algemeen geïnteresseerden. Op 23 december 2022 werd de tweede nieuwsbrief verstuurd met een duiding van de kosten om onze doelen te bereiken.

Op basis van contacten in 2021 weten we dat er minimaal één theologische universiteit belangstelling heeft om over te gaan tot plaatsing van een onderwijs annex onderzoeksplaats. Voordat we dat kunnen realiseren is eerst een stichting nodig, en dat is nu gebeurd!

Als bestuur kijken we terug op een jaar van opbouw.  We zijn nu klaar met alle formaliteiten en hebben in januari 2023 de eerste gesprekken met een universiteit en een HBO gevoerd. Daaruit leiden we af dat er mogelijkheden zijn.

 

Financiële verantwoording 2022

 

Balans per 31-12-2022 Stichting Profetie
     
ACTIVA    
Liquide middelen 2695  
     
PASSIVA    
Continuïteitsreserve 1500  
Algemene reserve 1195  
  2695  
     
     

 

Baten en lasten 2022 – Stichting Profetie
     
Baten 2022  
Inkomsten particulieren 3.760  
     
Lasten    
Notaris- statuten 997  
KvK 52  
Bankkosten 16  
  1.065  
     
Saldo 2.695  
     
     

Toelichting Balans

Activa: De liquide middelen betreffen een bankrekening bij de ABN. Twee bestuursleden hebben toegang tot de bankrekening zodat er altijd controle op de uitgaven kan plaatsvinden.

Passiva:

  • Er is een minimale continuïteitsreserve gevormd om in financieel mindere tijden de activiteiten gedurende een overbruggingsperiode te kunnen voortzetten en om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. Het is duidelijk dat de continuïteitsreserve nog verder aangevuld moet worden in de toekomst.
  • Er is een algemene reserve gevormd die aangewend kan worden voor de doelstelling van de stichting

Toelichting baten en lasten

De baten zijn geworven onder particulieren in Nederland.

Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2022