Visie en missie

Visie:

 • Iedere kerk in Nederland geeft op een gezonde wijze invulling aan de gave van profetie.

Missie:

 • Verbinden – van mensen met verschillende opvattingen van profetie
 • Bezinnen – met elkaar op profetie
 • Bewegen – door nieuwe impulsen anderen inspireren en steunen

We zien drie terreinen van profetie:

 • Persoonlijke profetie – gesproken naar individuen
 • Gemeente profetie – gesproken naar een gemeente
 • Maatschappelijke profetie – gesproken naar een groter geheel inclusief de hele samenleving

Doelen:

 • Het bieden van een platform functie om de bezinning over profetie te bevorderen
 • Het scheppen van ruimte voor profetie in Nederland
 • Het naar voren brengen van “good practices”
 • Het stimuleren van de gezonde opvattingen over profetie
 • Het bevorderen van onderlinge accountability

Om bovenstaande te bereiken ontplooien we onder anderen de volgende activiteiten:

 • Het organiseren van open avonden om toerusting te geven
 • Het onderhouden van een website (profetie.nl) als informatieverstrekking aan de achterban
 • Het regelmatig verzenden van een nieuwsbrief
 • Het (laten) uitvoeren van onderzoek op het gebied van profetie

Omgangsvormen

 • Het voeren van discussies op het scherpst van de snede zien we als positief, zolang dat schuring is die bijdraagt. Het is niet de intentie om polemiek te veroorzaken.
 • Voor de open avonden nodigen we sprekers uit die bijdragen aan onze visie en missie.

Wie wij zijn

De bezinningsgroep profetie bestaat uit leiders en vertegenwoordigers van diverse kerken, denominaties en christelijke bewegingen die direct of indirect betrokken zijn bij de profetische bediening in Nederland. De leden van de bezinningsgroep zijn bereid om buiten hun eigen bediening/kerk/beweging zich aan anderen te verbinden voor het gemeenschappelijk belang van het grotere geheel, het hele lichaam van Jezus.
Door middel van deze bezinningsgroep willen we meewerken aan het terugbrengen van de gave van profetie in de Kerk in Nederland. De bezinningsgroep is een platform voor ontmoeting, toerusting, kruisbestuiving, bemoediging en gebed zijn, waarin ruimte is voor de veelkleurigheid van omgaan met de gave van profetie in Nederland. De bezinningsgroep komt drie tot vier keer per jaar bijeen om met elkaar een profetisch gerelateerd thema te bespreken.

Vanaf medio 2016 heeft MissieNederland de Bezinningsgroep geaccepteerd als Netwerk Bezinning Profetie.

Voorzitter: Martien Timmer AA

Secretaris: Dr. H.A. (Bert) de Ruiter