Visie en missie

Stichting Profetie

September 2022

 Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel te bevorderen dat iedere kerk en christen in Nederland en daarbuiten op een gezonde wijze invulling geeft aan de gave van profetie ten dienste van ieder mens, kerk en samenleving. Onder profetie verstaan wij ook “het spreken van God” en/of het “luisteren naar Gods stem.
 2. Met het bevorderen van profetie willen we ieder mens en iedere kerk en samenleving in zowel Nederland als daarbuiten opbouwen, troosten, vermanen en bemoedigen.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.

 Middelen

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het bevorderen van deskundigheid en het stimuleren van gezonde opvattingen over profetie waarbij onder meer gedacht kan worden aan Universitair en Hoger Beroepsonderwijs (HBO) onderzoek en onderwijs.
 2. Het geven van voorlichting en informatie.
 3. Het waar mogelijk en wenselijk samenwerken met en diensten verlenen aan kerken, geloofsgemeenschappen en andere organisaties, mits deze de in artikel 2 genoemde grondslag onderschrijven.

Voor genoemde middelen geldt, dat zij in overeenstemming moeten zijn met de in artikel 2 genoemde grondslag en het in artikel 3 omschreven doel. Bij het werk zal geen propaganda worden gemaakt voor een bepaalde kerk, geloofsgemeenschap of politieke partij.

 Visie 2023-2027

Als droom formuleren we dat we aan iedere theologische opleiding per 2033 een minimum 0,2 fte deelformatieplaats gerealiseerd hebben die onderwijs geeft en onderzoek doet naar het vormgeven van profetie op een gezonde wijze.

Er is een communicatie methode gevormd die dit onderwijs en onderzoek op gestructureerde wijze naar de kerken en het grondvlak communiceert, zodat de opgebouwde kennis en ervaring zich verspreidt en iedereen daarvan profiteert.

Ons uiteindelijke doel is dat ieder mens in Nederland op een gezonden wijze profetisch aangesproken kan worden door christenen in Nederland.

Doelen 2023

 1. Als minimum willen we 1 plaats van 0,2 fte realiseren aan een universiteit of HBO in Nederland.
 2. Nadenken over het vormgeven van een communicatieplan om de achterban met de uitkomsten van onderzoek en te geven onderwijs te benaderen en identificeren bij welke netwerken we goed aan kunnen sluiten om dit doel te bereiken.

 Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Martien Timmer AA, voorzitter/penningmeester
 • Dr. H.A. (Bert) de Ruiter, secretaris
 • Ds. Gert-Jan Brienen, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, zij doen het werk onbezoldigd.

Contact gegevens

Het adres van de Stichting Profetie is:
Zielhorsterweg 77
3813 ZX Amersfoort
Email: info@profetie.nl
Website: www.profetie.nl
RSIN nummer: 864381591

Activiteitenverslag

De stichting is opgericht op 28 september 2022, een activiteitenverslag volgt na afloop van het jaar.

Financiële verantwoording

De stichting is opgericht op 28 september 2022, een activiteitenverslag volgt na afloop van het jaar.

Historie

De Stichting Profetie is opgericht vanuit de informele activiteiten die als Netwerk Bezinningsgroep MissieNederland zijn uitgevoerd sinds juli 2016. Sinds 2012 kwam de Bezinningsgroep informeel bij elkaar. De bezinningsgroep bestond uit mensen vanuit allerlei kerken die zich serieus met profetie bezig houden, daarin leiding geven en elkaars visie en verlangen voor de gave van profetie voor de kerk van Nederland delen.

Tijdens het proces van het zoeken van Gods wil voor ons kwam steeds nadrukkelijker in beeld dat de vorming van leidinggevenden in de kerk om profetie op een gezonde manier vorm te geven van belang is voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van profetie. Om dit vorm te geven is het nodig geweest een stichting op te richten als partij in de onderhandelingen met HBO en universiteiten en om fondsen verantwoord te werven en besteden.