Welkom op profetie.nl

Op deze site proberen we de verschillende uitingsvormen van profetie samen te brengen en met elkaar te verbinden. Hiermee hopen we bij te dragen aan de eenheid onder christenen.

Zoals die door Jezus gebeden wordt in Johannes 17:21-23.

 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.  22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij:  23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

Profetisch spreken en handelen vraagt als eerste dat we één zijn met God. Ook bidt Jezus dat we samen één zijn met als doel dat de wereld zal geloven. De kracht van eenheid wordt door Jezus als zo groot gezien dat hij dit zo nadrukkelijk bad voordat hij naar het kruis ging. Zo belangrijk vindt hij dat we als broeders en zusters samen met elkaar omgaan dat hij dit centraal stelde in Zijn Hogepriesterlijk gebed.

Dat houdt in dat profetische uitingen altijd een bijdrage zullen moeten leveren aan de opbouw van Zijn koninkrijk. Iemand met profetische gaven of een profeet behoort altijd tot de gemeente, is er een onlosmakelijk onderdeel van en kan er niet los van gezien of gemaakt worden.

Op dit moment onderscheiden we profetie naar personen, in de gemeente en in het publieke domein. Duidelijk is dat er overlap is tussen deze vormen. Op deze site ordenen we boeken, cursussen etc. naar deze indeling.

Rest om te vermelden dat profetie vaak een negatief imago heeft, alsof profetie alleen maar een negatieve boodschap zou brengen. Zonder uit te sluiten dat dergelijke boodschappen soms gebracht moeten worden, heeft God zoveel moois voor met de mensen! Dat zien we duidelijk in 1 Korintiers 14: 25:

Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’

De vraag die we stellen is: zijn we er klaar voor om de gave van profetie in ons (gemeente) leven een plaats te geven, te praktiseren wat de bijbel hierover leert, God hierdoor groot te maken, gecorrigeerd willen worden als we een fout maken, mensen met een profetische gave ruimte geven en zo één te zijn dat Hij groot gemaakt wordt!

Bij het in vertrouwen profetie een plaats te geven in ons leven merken we uit eigen ervaring geestelijke groei en die wensen we allen toe! Loop je met ons mee?