Toetsen en beoordelen

Toetsen en beoordelen

In de bijbel wordt op diverse plaatsen aangegeven dat het beoordelen van profetieën belangrijk is, zie onder andere

1 Kor. 14:29 Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen.

1 Tess. 5:21 Onderzoek alles, behoud het goede

De bijbel is minder expliciet in het aangeven wie dat moet doen. Uit bovenstaande verzen kunnen we afleiden dat toetsing als eerste plaatsvindt door degene die een profetie ontvangt. Is de profetie werkelijk van God ontvangen en zit er geen ruis op de lijn van eigen belangen, gedachten en emoties? Zie de gedragscode. Daarna zal toetsing door anderen moet gebeuren. Wie die anderen zijn wordt niet expliciet verwoord. Daarom zijn er verschillende interpretaties: door de gemeente als geheel, door de leidinggevenden in de gemeenten, door hen die de gave van het onderscheiden van geesten hebben, door andere profeten, door apostelen of door profeten samen met apostelen. De interpretatie zal afhangen van de kerkelijke stroming waartoe men behoort en daaraan gekoppeld de visie op de ambten.

De gedachte over profetie is nogal eens dat deze perfect moet zijn, anders mag men niet spreken omdat men God onteert. Nu is dat in zichzelf correct, maar niet anders dan voor ons gewone leven. Als wij niet spreken waar dat wel moet, onteren we God ook. Als wij iets doen dat Hem naar beneden haalt dan onteren we Hem ook. Toch zeggen we niet: laten we niet meer leven, maar is het voor ons acceptabel om van onze fouten te leren. Immers niemand kan perfect leven dan Jezus alleen.

In 1 Korintiers 13:8-9 staat: De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

Dit vers verwijst naar onze huidige tijd. Net als de rest van ons leven is ons profeteren beperkt.In Korintiers 12 en 14 pleit Paulus heel erg voor de gave van profetie en beveelt ons allen aan daar naar te streven in 1 Kor. 14:1. Ondanks dat het in zijn ogen niet perfect is, blijft het een gave die voor het verbreiden van het evangelie van grote waarde is. En dat geldt ook vandaag. Naast het streven naar en het beoefenen van de gave van profetie is toetsen een heel belangrijk principe. Tegelijk geldt dat toetsen voor de andere terreinen van ons leven net zo belangrijk is.

Als een waarschuwing staat er voor ons geschreven in

2 Tessalonicenzen 2a. verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven (…) 3  Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier.

Wat opvalt is de evenwichtigheid waarmee profetie in het nieuwe testament aan ons gegeven wordt. Kort samengevat: streef naar de gave van profetie, beoordeel en toets wat naar voren wordt gebracht en laat je niet van de wijs brengen wanneer er iets gezegd wordt dat afwijkt van wat er al geschreven staat!

Reacties uitgeschakeld voor Toetsen en beoordelen